Standard

Za manje/srednje tvrtke koje svoje poslovanje žele učiniti cjelovitim
 • minimalni broj korisnika1
  maksimalni broj korisnikaneograničeno
  obuka za uporabu poslovnog sustava3 dana
  dokumentacija poslovnog sustava
  dorade poslovnog sustava prema potrebama korisnika

Corporate

Za velike tvrtke koje žele upravljati svojim poslovanjem donoseći kvalitetne poslovne odluke bazirane na brzim, pouzdanim, kvalitetnim informacijama, kao i iscrpnim analizama poslovanja
 • minimalni broj korisnika15
  maksimalni broj korisnikaneograničeno
  obuka za uporabu poslovnog sustava19 dana
  dokumentacija poslovnog sustava
  dorade poslovnog sustava prema potrebama korisnika

Funkcionalna specifikacija IDEA poslovnog sustava

1. Općenito (General)
Općenito (General)IDEA
Standard
IDEA
Enterprise
IDEA
Corporate
mogućnost definiranja dozvola pristupa dokumentima/modulima/cjelinama unutar sustava
prilagođavanje izbornika poslovnim potrebama pojedinog korisnika
spremanje kompletne vezane dokumentacije u bazu (slike, ugovori, prezentacije, video materijali, zvučni zapisi, skenirani dokumenti, nacrti, tehnološki postupci)
izvoz podataka u različitim formatima (MS Office (Excel/Word), Open Office, pdf, html, gif)
direktno slanje dokumenata putem elektroničke pošte (e-mail)
prilagođavanje izgleda svakog pojedinog modula u svrhu kvalitetnije/brže uporabe sustava
interno dopisivanje, obavještavanje, poruke, razgovori
praćenje obaveza putem zajedničkih kalendara i događaja
distribuiranost podataka - podaci na više od jednog poslužitelja
off-line pregled poslovnih izvještaja
on-line korisnička podrška – zadavanje zahtjeva za intervencijom putem sustava, on-line praćenje izvršenja zahtjeva
automatsko ažuriranje sustava sa novim verzijama i obavještavanje korisnika o novostima u poslovnom sustavu
2. Nabava (Purchasing)
Nabava (Purchasing)IDEA
Standard
IDEA
Enterprise
IDEA
Corporate
upiti dobavljaču
narudžbe dobavljaču
praćenje nabavnih cijena, vezivanje na zaprimanja, provjera uvjeta plaćanja
automatsko naručivanje na bazi minimalnih zaliha, narudžbi kupaca, radnih naloga, utrošaka po normativima
praćenje realizacije i uvjeta nabave sa dobavljačima
realizacija narudžbi po pojedinačnim stavkama (rokovi isporuke, isporučiva količina, vrijednost)
analiza isporučivosti
narudžbe u šifarskom sustavu dobavljača, na drugim jezicima (engleski/njemački/talijanski..)
planiranje nabave na osnovu plana/realizacije prodaje
mogućnost naručivanja "Just In Time" – upravanje zalihama
3. Skladišno poslovanje (Warehousing)
Skladišno poslovanje (Warehousing)IDEA
Standard
IDEA
Enterprise
IDEA
Corporate
zaprimanja i izdavanja materijala/repromaterijala/robe sa skladišta kupcu/od dobavljača/u-iz proizvodnje/u-iz izdvojenog skladišta
reversi
zaprimanje u šifarskom sustavu dobavljača (jednostavniji, brži i sigurniji unos zaprimanja)
praćenje skladišta po prosječnoj cijeni, cijeni dobavljača, nabavnoj cijeni, veleprodajnoj cijeni, maloprodajnoj cijeni
neograničeno mnogo skladišta/prodavaonica
dozvola/zabrana odlaska u minus, određivanje načina razduživanja skladišta (FIFO/prosječna/LIFO/LOWIFO)
vođenje carinskog skladišta tipa D sa svom potrebnom dokumentacijom
mogućnost automatskog transfera robe/materijala između skladišta ovisno o zalihi
inventure, automatsko formiranje viškova/manjkova
višedimenzionalna analiza prometa robe na skladištima
pregled stanja na bilo koji datum, neovisno o tekućoj poslovnoj godini
praćenje skladišta po svojstvima trg. Roba
postavljanje nivoa zaliha za potrebe pravovremenog naručivanja (na razini skladišta/cijelog poduzeća)
rezervacija artikala/po potrebi automatsko deaktiviranje isteklih rezervacija, trajne rezervacije
4. Proizvodnja (Manufacturing)
Proizvodnja (Manufacturing)IDEA
Standard
IDEA
Enterprise
IDEA
Corporate
normativi, utrošak materijala, specifikacija poslova, pohranjivanje kompletne tehničke dokumentacije u bazu (nacrti, postupci)
praćenje nezavršene proizvodnje
obračun proizvodnje i proizvodnih cijena poluproizvoda/krajnjih proizvoda
interno fakturiranje
trenutačna analiza troškova/prihoda proizvodnje
pojednostavljeno izdavanje materijala/zaprimanje gotovih proizvoda
praćenje serijske proizvodnje, kao i proizvodnje "na upit"
planiranje proizvodnje, naručivanje materijala prema potrebama proizvodnje
praćenje aktivnosti u proizvodnji - planiranje i realizacija
5. Maloprodaja (Retail)
Maloprodaja (Retail)IDEA
Standard
IDEA
Enterprise
IDEA
Corporate
neograničeno mnogo prodavaonica
maloprodaja iz veleprodaje, veleprodaja iz maloprodaje
evidencija po sredstvima plaćanja
formiranje maloprodajnih cjenika po prodavaonicama
automatsko formiranje zapisnika o promjeni cijena
mogućnost dozvole/zabrane promjene podataka na maloprodajnim računima (cijene, rabat i slično)
praćenje prodajnih akcija i realizacije istih
vođenje samostalnih izdvojenih prodajno/skladišnih lokacija uz automatsko prebacivanje prometa
trenutno analize maloprodaje i ostvarene marže
analiza prodaje (po robi/grupi/danima/satima/tjednima/mjesecima)
knjiga popisa maloprodaje – mogućnost detaljnog ispisa po svakom pojedinom maloprodajnom računu
koeficjenti obrtaja trg.robe/proizvoda
6. Veleprodaja (Wholesale)
Veleprodaja (Wholesale)IDEA
Standard
IDEA
Enterprise
IDEA
Corporate
evidencija narudžbe kupaca, praćenje realizacije narudžbi kupaca
formiranje računa/otpremnice iz narudžbe kupca
narudžbe, godišnje i pojedinačne
upiti ponuda
formiranje radnog naloga za proizvodnju na osnovu potvrđenih narudžbi kupaca, naručivanje robe od dobavljača
praćenje realizacije narudžbe po stavkama narudžbe
formiranje veleprodajnih računa/otprema/međuskladišnica po predračunima/narudžbama kupaca/internim nalozima
neograničen broj veleprodajnih cjenika
sustav cjenika i cjenovnih razreda, podržana raznolika rabatna politika
mogućnost određivanje cijena na bazi nabavne cijene (uz dodani postotak marže)
praćenje prometa prodaje
višedimenzionalne analize prodaje
analiza prodaje po prodajnim agentima
koeficjenti obrtaja trg.robe/proizvoda
mogućnost vođenja akcija cijena (cijene vrijede od-do, praćenje prometa sa/bez uključene realizacije po akcijama)
planiranje i realizacija prodaje
7. Blagajničko poslovanje (Treasury)
Blagajničko poslovanje (Treasury)IDEA
Standard
IDEA
Enterprise
IDEA
Corporate
neograničeno mnogo blagajni, maloprodaje, materijalne
kunske i devizne blagajne
praćenje po sredstvima plaćanja
evidencija putnih naloga i isplata
kompletna blagajnička dokumentacija (dnevnik, uplatnice, isplatnice)
8. Financije i likvidatura (Finances)
Financije i likvidatura (Finances)IDEA
Standard
IDEA
Enterprise
IDEA
Corporate
kupci, dobavljači, mogućnost višestrukog dospijeća po dokumentima
analiza odnosa sa kupcima/dobavljačima
analiza dospjelih potraživanja/obaveza, prosjek dana kašnjenja, pozivi na plaćanje/opomene kupcima
praćenje uvoza/izvoza uz svu prateću dokumentaciju – nadzorna knjiga uvoza/izvoza
ugovori i praćenje realizacije po ugovorima
bankovni izvodi, kompenzacije, cesije
obračun kamata, tečajnih razlika
automatska evidencija poreza i formiranje poreznih knjiga, obračun poreza, konačni obračun poreza
slanje poreznih obrazaca putem e-servisa porezne uprave
dokumentarni akreditivi
9. Računovodstvo (Accounting)
Računovodstvo (Accounting)IDEA
Standard
IDEA
Enterprise
IDEA
Corporate
temeljnice, automatsko knjiženje svih poslovnih događaja
trenutačna bilanca, račun dobiti i gubitka, ostali računovodstveni poslovni izvještaji
automatsko zatvaranje klase 4 i 7, formiranje zaključne temeljnice
neometan rad u više poslovnih godina odjednom
zaključavanje/otključavanje obračunskih razdoblja
praćenje konta po proizvoljnim analitikama, profitnim centrima, kupcima, dobavljačima, trgovačkoj robi, sl…
samostalno definirani računovodstveni izvještaji (financijska analiza, koeficjenti uspješnosti, likvidnosti, usporedbe sa prošlom godinom)
statistički izvještaji
10. Osnovna sredstva (Assets)
Osnovna sredstva (Assets)IDEA
Standard
IDEA
Enterprise
IDEA
Corporate
evidencija osnovnih sredstava, nabava, prodaja, otpis, mjesečna/periodična/godišnja amortizacija
praćenje sitnog inventara
evidencija potrebnih servisa osnovnih sredstava/sitnog inventara
stanje osnovnih sredstava na bilo koji datum
11. Osobni dohotci (Wages)
Osobni dohotci (Wages)IDEA
Standard
IDEA
Enterprise
IDEA
Corporate
evidencija rada, obračun plaće, JOPPD/IP obrazac
mogućnost parametriziranja obračuna (po satnici/ugovoreni iznos, brutto, netto, kombinacije)
obustave, naknade, razni obračuni
analiza isplaćenih plaća, doprinosa, poreza
praćenje primanja zaposlenika
predaja svih potrebnih izvješća preko ePorezne
12. Kadrovska evidencija (Personnel)
Kadrovska evidencija (Personnel)IDEA
Standard
IDEA
Enterprise
IDEA
Corporate
djelatnici, matični karton djelatnika
praćenje obaveznih ispita/zdravstvenih i ostalih kontrola/usavršavanja
13. Sustav upravljanja velikim skladištima (Warehouse Management System)
Sustav upravljanja velikim skladištima (Warehouse Management System)IDEA
Standard
IDEA
Enterprise
IDEA
Corporate
raspored skladišta po skladišnim prostorima
bolje iskorištenje skladišnog prostora
izbor optimalnog puta prilikom izdavanja robe po nalogu
praćenje zauzetosti skladišnih prostora
kompletno barkod vođeno skladište - sve skladišne operacije obavljaju se preko prijenosnih barkod terminala
detaljan pregled stanja skladišta u svakom trenutku i na svakoj poziciji
praćenje rada skladištara
14. Upravljanje odnosa sa poslovni partnerima (B2B Quality Assurance)
Upravljanje odnosa sa poslovni partnerima (B2B Quality Assurance)IDEA
Standard
IDEA
Enterprise
IDEA
Corporate
praćenje poslovne korespodencije, kontakata
poslovni zadaci, evidencija obavljenih poslova
dopisi, faksevi, arhiviranje dokumentacije unutar sustava
praćenje poslovnih sastanaka, info partnera
definiranje uvjeta poslovanja sa partnerima, evidencija osiguranja plaćanja po partnerima
15. Poslovna inteligencija (Business Inteligence)
Poslovna inteligencija (Business Inteligence)IDEA
Standard
IDEA
Enterprise
IDEA
Corporate
analiza isporučivosti narudžbi kupaca
višedimenzionalne analiza prodaje, analiza sati rada u proizvodnji
višedimenzionalne analize sati rada u proizvodnji
struktura potraživanja/dugovanja od kupaca/prema dobavljačima

Prezentacija

Zadovoljni dosad predstavljenim? Javite nam se!

Dogovorite prezentaciju